Vad är QD säkerhetsanalys?

Med QDs säkerhetsanalys får ni snabbt en bred nulägesanalys av hur er IT-miljö ser ut relaterat till informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet. Vi tittar på helheten och utvärderar er organisations motståndskraft mot eventuella hot. Vi ger sedan rekommendationer utifrån era specifika behov. Utifrån rekommendationerna kan ni ta välgrundade beslut kring ert säkerhetsarbete framåt.

Boka din analys

Varför en säkerhetsanalys?

För en bra prislapp får ni en bred analys av hur säkerhetsläget ser ut i er organisation idag. Vi ger rekommendationer för hur ni kan täppa till eventuella luckor i säkerheten, både när det gäller tekniska lösningar, men även organisatoriska, såsom förslag på hur ni kan arbeta vidare med säkerhetskulturen internt.

Med QD säkerhetsanalys slipper ni ovissheten. Ni får ett bra beslutsunderlag att stå på när ni ska bestämma var ni vill lägga krutet. QD säkerhetsanalys ger er basen så att ni kan arbeta vidare med säkerheten långsiktigt på ett effektivt sätt.

Så går säkerhetsanalysen till


Uppstart

Vi inleder analysarbetet med ett uppstartsmöte tillsammans med nyckelpersoner inom organisationen. Under mötet fastställer vi era behov, omfattningen av analysen och eventuella avgränsningar.

Inventering

Inventeringen omfattar flera delar. Vi inleder oftast med en tekniskt inventering av era system, förvaltning och systemarkitektur. Dessutom genomförs en inventering av säkerhetsarbetet internt på kontoren.

Rapport

Arbetet resulterar i en nulägesrapport med rekommendationer och förslag på förbättringsområden och hur ni långsiktigt arbetar med säkerhetsfrågor inom organisationen.

Rekommendationer för fortsatt säkerhetsarbete

Efter QDs säkerhetsanalys får ni en rapport med tydliga rekommendationer för hur er organisation kan arbeta vidare säkerhetsarbetet utifrån era specifika behov. Rapporten inkluderar rekommendationer både för tekniska förbättringar, såsom patchar eller ny programvara, samt förbättringar kring hur ni kan arbeta med säkerhetskulturen exempelvis genom utbildning och kvalitetssäkring. Nu har ni en stabil bas att stå på för säkerhetsarbetet framåt och kan välja att arbeta vidare med QD eller göra arbetet internt. Ni kan också få hjälp med att följa upp arbetet långsiktigt. Ni slipper oroa er helt enkelt.

QD hjälper er i ert fortsatta arbete


Er säkerhetskultur

Analysen ger svar på hur ni är rustade att hantera säkerhetsfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv. Kulturarbete börjar uppifrån och QD hjälper er att få hela organisationen att tänka och agera säkert. 

Säker förvaltning

En säker förvaltning bör genomsyra alla IT-system och alla delar av organisationen och ställer krav på och en tydlig strategi.  

Efterlevnad

Vi hjälper er reda ut hur ni behöver förhålla er till lagar, förordningar eller certifieringskrav.

Utbildning

QD tillhandahåller utbildningar inom IT-säkerhet, Microsoft 365 och andra tjänster. 

Tekniska förutsättningar

QD säkerställer att ni har de tekniska förutsättningar ni behöver för en säker daglig drift.  

link

Boka säkerhetsanalys